OOK Pokucie 01 30 września 2023 roku we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody święta działającego w ramach Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie”. Święto to odbywa się w rocznicę poświęcenia sztandaru jako Święto Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie”. Obchody te są okazją do przypominana chwały i sławy polskiego oręża, szczególnie jednostek wojskowych związanych z Kresami, w których służyli bohaterscy synowie Pokucia i Kołomyi. Święto służy przywracaniu i utrwalaniu pamięci historycznej o Kołomyi, Pokuciu, Kresach oraz ich mieszkańcach. W tym roku minęło 32 lata od powołania do życia Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan "Pokucie". Na uroczystości te od kilku lat zapraszany jest także obecny prezes SHW dr hab. Adam Ostanek.
Podczas tegorocznych obchodów prezes SHW został, za działalność naukową i popularyzatorską, promującą historię Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględniem dziejów Wojska Polskiego w Kołomyi i na Pokuciu, odznaczony został "Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich".

Dnia 16 września 2023 r., po zakończonych obradach XVI Forum Historyków Wojskowości, miało miejsce VI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W pierwszym terminie nie udało się zgromadzić niezbędnej liczby osób, toteż odczekano do drugiego wyznaczonego terminu i przystąpiono do obrad. Zebranie otworzył prof. Tadeusz Panecki. Przedstawił porządek obrad i zaproponował skład prezydium zebrania, do którego zostali wybrani:
 • prof. Henryk Stańczyk – przewodniczący prezydium
 • prof. Józef Smoliński – członek prezydium
 • dr Agnieszka Jędrzejewska – sekretarz
Następnie odbyły się wybory do komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące osoby: prof. Halina Łach, dr Grażyna Bołcun, dr Sławomir Maksymowicz. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania została wybrana komisja skrutacyjna w zaproponowanym składzie. Zebrani wyłonili także Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli: prof. Andrzej Drzewiecki i prof. Wiesław Łach.

W dalszej części zebrania głos zabrał Prezes SHW prof. Tadeusz Panecki, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SHW w latach 2019–2023. Po wystąpieniu prof. T. Paneckiego, dr Agnieszka Jędrzejewska, członek Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do pracy Zarządu SHW w mijającej kadencji. Z kolei prof. Halina Łach złożyła krótkie sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego i podkreśliła, że w omawianym okresie nie odbyło się żadne posiedzenie, gdyż nie wpłynęła żadna sprawa.Po wysłuchaniu Prezesa SHW oraz przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, któremu za dotychczasową pracę podziękował prof. H. Stańczyk.

Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego Zarządu SHW, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na lata 2024-2027.

Do Zarządu zgłoszono następujących kandydatów: prof. Tadeusza Paneckiego, prof. Marka Dutkiewicza, prof. Adam Ostanka, prof. Wojciecha Włodarkiewicza, prof. Janusza Zuziaka, dr Janusza Gmitruka, Krzysztofa Drozdowskiego, dr. Krzysztofa Kałę, dr. Rafała Roguskiego, dr Agnieszkę Jędrzejewską i dr. Bartosza Zakrzewskiego. Zebrani przegłosowali zamknięcie listy kandydatów do Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali następujący kandydaci: prof. Tomasz Kośmider, prof. Wiesław Łach i mgr Paweł Piwoński.

Z kolei do Sądu Koleżeńskiego zostali zgłoszeni: prof. Adam Dobroński, prof. Andrzej Drzewiecki oraz prof. Mirosław Nagielski.

Po zamknięciu list kandydatów komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie w trybie tajnym. Po krótkiej przerwie wyniki wyborów przedstawiła przewodnicząca komisji prof. Halina Łach. Uprawnionych do głosowania było 127 członków, obecnych – 23, głosów ważnych oddano 21. Do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej i do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani zgłoszeni wcześniej kandydaci.

Zarząd Stowarzyszenia:
 • prof. Adam Adrian Ostanek – prezes
 • prof. Tadeusz Panecki – wiceprezes
 • prof. Wojciech Włodarkiewicz – wiceprezes
 • dr Bartosz Zakrzewski – skarbnik
 • dr Agnieszka Jędrzejewska – sekretarz
 • prof. Marek Dutkiewicz
 • prof. Janusz Zuziak
 • dr Janusz Gmitruk,
 • dr Grzegorz Kała,
 • dr Rafał Roguski,
 • Krzysztof Drozdowski (członek Zarządu ds. promocji).
Komisja Rewizyjna:
 • prof. Tomasz Kośmider – przewodniczący
 • prof. Wiesław Łach – zastępca
 • mgr Paweł Piwoński – sekretarz
Sąd Koleżeński:
 • prof. Adam Dobroński – przewodniczący
 • prof. Mirosław Nagielski – zastępca
 • prof. Andrzej Drzewiecki – sekretarz
Nowowybranym władzom życzymy skuteczności w działaniu.

Wybory rysunek Bieżący rok, jest rokiem kończącym kadencję obecnych władz naszego Stowarzyszenia. Jak już Państwo wiecie z przesłanego wcześniej programu XVI Forum Historyków Wojskowości, po zakończonych obradach, 16 września br. o godz. 13:30 w siedzibie Stowarzyszenia (w gmachu Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego) odbędzie się VI Walne Zgromadzenie Członków SHW na które serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania, wyznaczony zostanie drugi termin zebrania w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania. Po zakończonym Walnym Zgromadzeniu przewidziane jest spotkanie towarzyskie połączone z grillem w ogrodach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
   
XVI FHW 15 00  Rok 2023 pozwolił na ponowną organizację Forum Historyków Wojskowości w trybie stacjonarnym. Po pięciu latach przerwy środowisko badaczy dziejów wojska, wojen i wojskowości mogło się po raz pierwszy w tak licznym gronie spotkać. XVI Forum odbyło się w dniach 15–16 września w Warszawie. Organizatorami spotkania był Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz Towarzystwo Miłośników Historii. Całość przedsięwzięcia wspierana była, tradycyjnie już, przez Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. Pierwszego dnia obradowano w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, drugiego zaś w Bibliotece Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Szesnaste już Forum poświęcone było polskim historykom wojskowości aktywnym w XIX i XX wieku. Na czele Rady Naukowej Forum stanął prof. dr hab. Karol Olejnik wspierany przez zespół dziewięciu osób. Za sprawy organizacyjne odpowiadali prof. dr hab. Mirosław Nagielski, dr hab. Adam Ostanek oraz dr Janusz Gmitruk. 

Uroczystego otwarcia Forum dokonali przedstawiciele podmiotów, które współorganizowały spotkanie. Jako pierwszy głos zabrał, witając wszystkich zgromadzonych gospodarz, tj. Dziekan Wydziału Historii UW dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano. Następnie wystąpił dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego dr Janusz Gmitruk. W imieniu nieobecnego prezesa Towarzystwa Miłośników Historii głos zabrał członek zarządu Towarzystwa – prof. dr hab. Krzysztof Komorowski. Po nim głos zabrał Prezes SHW – prof. dr hab. Tadeusz Panecki. Moderatorem tej części był Sekretarz SHW – dr hab. Adam Ostanek.

W tej części, tradycyjnie już, wręczono także medale i dyplomy stanowiące wyróżnienie dla osób, które w swoich badaniach podejmują tematykę związaną z dziejami wojska, wojen i wojskowości. Za całokształt działalności naukowej i znaczący wkład w rozwój historii wojskowości w Polsce Medalem „Historia – Militaris – Polonica” wyróżnieni zostali:
 • prof. dr hab. Henryk Stańczyk,
 • prof. dr hab. Józef Smoliński.
Dyplomem wyróżnieni zostali:
 • dr hab. Andrzej Antoni Wawryniuk (za publikację „Droga do chwały. Młodość i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”),
 • dr Łukasz Politański (za pracę doktorską pt. „Rozbudowa fortyfikacyjna pozycji armii „Łódź” w 1939 roku. Założenia i wykonanie”).
Po tej części rozpoczęto obrady w sekcjach.


XVI FHW program1

 

WH UW logo TMH logo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Wielkimi krokami zbliża się XVI Forum Historyków Wojskowości, które zaplanowane jest na 15 i 16 września br. Niniejszym prezentujemy Państwu harmonogram obrad. Pierwszego dnia sesje odbywać się będą w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, drugiego zaś na terenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Szczegółowy program Forum znajduje się tutaj. Do udziału w Forum zapraszamy zarówno zawodowych histryków, jak i miłośników dziejów militarnych. W tym roku celem Forum jest przybliżenie sylwetek najznamienitrzych polskich badaczy szeroko rozumianych dziejów wojska, wojen i wojskowości. Udział w Forum jest bezpłatny.